První vilāsa verše 5 – 27

Text 5

tatra lekhya-pratijñā
(Obsah této knihy)

ādau sa-kāraṇam lekhyaṁ
śrī-gurvāśrayaṇaṁ tataḥ
guruḥ śiṣyaḥ parīkṣādir
bhagavān manavo ’sya ca

mantrādhikārī siddhy-ādi
śodhanaṁ mantra-saṁskriyā

Následuje obsah celého díla od první až po dvacátou vilásu. První vilāsa pokrývá následující témata – nutnost přijetí útočiště u nohou duchovního mistra, charakteristiky  pravého duchovního mistra, znaky pravého žáka, vzájemné testování se mezi duchovním mistrem a žákem, způsob uctívání duchovního mistra, žákova modlitba, sláva Nejvyššího Pána, sláva Vaiṣṇvaských manter, kvalifikovaný kandidát pro zpívání těchto manter, proces očištění a proces k očištění manter.

Text 6

dīkṣā nityaṁ brāhma-kāle
śubhotthānaṁ pavitratā

V druhé vilāse je popsán proces zasvěcení. Ve třetí vilāse jsou diskutována následující témata – jak se má oddaný správně chovat, vstávat každý den v čase brāhma-muhūrty (hodinu a třicet šest před východem slunce) a opěvovat slávu Kṛṣṇy, umytí obličeje, čištění zubů,  nošení čistého oblečení, …

Text 7

prātaḥ smṛtyādi kṛṣṇasya
vādyādyaiś ca prabodhanam
nirmālyottaranādy-ādau
maṅgalārātrikaṁ tataḥ

... ranní naslouchání a zpívání o zábavách Kṛṣṇy, buzení Božstev hrou na hudební nástroje, odstranění květin z oltáře, obětování maṅgala-ārati, …

Text 8

maitrādi-kṛtyam saucāca
manaṁ dantasya dhāvanam
snānaṁ tāntrika-sandhyādi
deva-sadmādi-saṁskriyā

správný způsob jak jít na malou a velkou toaletu, čištění těla, vyplachování úst, čištění zubů, které se vykonává ihned, jak vstaneme z postele, ranní koupel, zpívání manter a uctívání Pána ve vodě. Ve čtvrté vilāse jsou probírána následující témata – uklízení Pánova chrámu, kreslení příznivých znamení jako je svastika, vztyčení vlajek, očištění nádob a oblečení Božstev, …

Text 9

tulasy-ādy-āhṛtir geha
snānaṁ uṣṇodakādikam
vastraṁ pīṭharh cordhva-puṇḍraṁ
śrī-gopi-candanādikam

… sbírání lístků tulasí, sbírání květin, polední koupel doma v teplé vodě, pokud není v blízkosti žádná svatá řeka, nošení oblečení, řádné místo k sezení a zdobení těla tilakem z gopī-candanu.

Text 10

cakrādi-mudrā mālā ca
gṛha-sandhyārcanaṁ guroḥ
māhātmyaṁ cātha kṛṣṇasya
dvāra-veśmāntarārcanam

Po tilaku bychom si měli ozdobit tělo různými příznivými znaky, nosit tulasī korálky, sedět doma a zpívat gāyatrī-mantru, uctívat duchovního mistra a recitovat modlitby na oslavu duchovního mistra. V páté vilāse jsou probírána následující témata – uctívání dveří chrámu, …

Text 11

pujārthāsanam arghyādi
stādpanaṁ vighna-vāraṇam
śrī-gurv-ādi-natir bhūta-
śuddhiḥ prāṇa-viśodhanam

… správná āsana pro uctívání Pána, umístěná nádob s arghyou a dalšími substancemi na jejich správné místo, vložení nezbytných přísad do nádob, jako je pādya, instalování příznivých nádob s vodou, modlení se k Pánu, aby odstranil všechny překážky, skládání poklon duchovnímu mistrovi, sebeočištění, správný způsob dýchání, …

Text 12

nyāsa-mudrā-pañcakaṁ ca
kṛṣṇa-dhyānāntararcane
pūjā padāni śrī-mūrti
śālagrāma-śilās tathā

nyāsy, pět druhů muder, meditace o Kṛṣnovi, uctívání Kṛṣny v mysli, správné místo k uctívání, Pánova podoba Božstva, śalagrāma-śily, …

Text 13

dvārakodbhava-cakrāṇi
śuddhayaḥ pīṭha-pūjanam
āvāhanādi tan-mudrā
āsanādi-samarpaṇam

Dvārakā-śily a očištění všech věcí k uctívání. V šestá vilāsa pokrývá následující témata – uctívání Pánova sídla, pozvání Pána pomocí různých gest, nabídnutí āsany a ostatních předmětů Pánu, …

Text 14

snapanaṁ saṅkha-ghaṇṭādi
vādyaṁ nāma-sahasrakam
purāṇa-pāṭho vasanaṁ
upavītaṁ vibhūṣaṇam

… koupání Božstva, troubení na lasturu a zvonění zvonky, recitování tisíce jmen Pána a Purāṇ, nabídnutí oblečení Pánu, zdobení Pána posvátnou šňůrou a ozdobami, …

Text 15

gandhaḥ śrī-tulasī-kāṣṭha
candanaṁ kusumāni ca
patrāṇi tulasī cāṅgo
paṅgāvaraṇa-pūjanam

a obětování santálové pasty a pasty z tulasī dřeva. Sedmá vilāsa se zabývá obětováním různých druhů vonných olejů a lístků tulasī Pánu a uctíváním Pánových služebníků.

Text 16

dhūpo dīpaś ca naivedyaṁ
pānaṁ homo bali-kriyā
avagaṇḍūṣādy-āsya-vāso
divya-gandhādikaṁ punaḥ

V osmé vilāse jsou probírána následující témata – obětování tyčinek, ghí lampy, jídla a pití, nabízení Pánových zbytků oddaným, nabídnutí vody Pánu k umytí obličeje, nabídnutí betelových ořechů Pánu, potření Pánova těla voňavou pastou, …

Text 17

rājopacārā gītādi
mahā-nīrājanaṁ tathā

 nabídnutí slunečníku a cāmary, obětování velkého ārati společně se zpíváním, tancováním a hrou na hudební nástroje, …

Text 18

śaṅkhādi-vādanaṁ sāmbu
śaṅkha-nīrāianaṁ stutiḥ
natiḥ pradakṣiṇā karmādy
arpaṇaṁ japa-yācane

agaḥ-kṣamāpanaṁ nānā
gāṁsi nirmālya-dhāraṇam

troubení na lasturu, uctívání Pána lasturou s vodou, nabízení modliteb Pánu,  klanění se Pánu, obcházení Pána, obětování vlastních činností Pánu, zpívání manter, prosit Pána, žebrat o Pánovo odpuštění a nošení girland, které byly obětovány Pánu.

Text 19

śaṅkhāmbu-tīrthaṁ tulasī
pūja tan-mṛttikādi ca
dhātrī snāna-niṣedhasya
kālo vṛtter upārjanam

Obsah deváté vilāsy je – kropení hlavy vodou z lastury, pití vody, která omyla Pánovi lotosové nohy, uctívání Tulasī-devī, sláva zdobení těla pastou z kořenů tulasī a nošení tulasī korálků. sláva āmalakī, koupel na konci festivalu nebo po dotknutí se nedotknutelné osoby během festivalu, studování písem, zajištění živobytí vhodnými prostředky.

 

Texts 20-21

madhyāhne vaiśvadevādi
srāddhaṁ cānarpyam ucyate
vinārcām aśane doṣās
tathānarpita-bhojane

naivedya-bhakṣanaṁ santaḥ
sat-saṅgo ’sad-asaṅgatiḥ
asad-gatir vaiṣṇavopa-
hāsa-nindādi-duṣphalam

Obsah desáté vilāsy je – sdružování se s oddanými Pána, vzdání se společnosti neoddaných, cíl neoddaných, špatný výsledek, který dosáhneme pomlouváním a popichováním oddaných Pána, …

Texts 22-23

satāṁ bhaktir viṣṇu-śāstraṁ
śrīmad-bhāgavataṁ tathā
līlā-kathā ca bhagavad
dharmāḥ sāyaṁ nija-kriyāḥ

karma-pāta-parīhāras
tri-kālārcā viśeṣataḥ
naktaṁ kṛtyāny atho pūjā
phala-siddhy-ādi darśanam

projevení lásky a oddanosti oddaným, zvát oddané a nabízet jim modlitby, nasloucháni recitování Vaiṣṇavské literatury, naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu, naslouchání o zábavách Pána a sláva nejvyšších náboženských principů.

Obsah jedenácté vilāsy je – vykonávání večerního uctívání, Vaiṣṇavové nejsou podmíněni výsledkům karmy, povinnosti, které se mají konat v noci, uložení Pána k odpočinku při zpívání a hraní na hudební nástroje, způsob pro dosažení výsledků uctívání, výsledek, který člověk dosáhne tím, že vidí Božstvo Pána, …

Texts 24-27

viṣṇv-artha-dānaṁ vividho
pacārā nyūna-pūraṇam
śayanaṁ mahimārcāyāḥ
śrīman-nāmnas tathādbhutaḥ

nāmāparādhā bhaktiś ca
premāthāśrayaṇādayaḥ
pakṣeṣv ekādaśī sāṅga
śrī-dvādaśy-aṣṭakarh mahat

kṛtyāni mārgaśīrśādi
māseṣu dvādaśeṣv api
puraścaraṇa-kṛtyāni
mantraṁ siddhasya lakṣaṇam

mūrty-āvirbhāvanam mūrti
pratiṣṭhā kṛṣṇa-mandiram
jīrṇoddhṛtih śrī-tulasī
vivāho’nanya-karma ca

dobročinné darování krav pro potěšení Pána, obětování různých dárků Pánu, způsob, jak by měl člověk odpočívat, sláva uctívání Pána, sláva svatého jména Pána, deset druhů přestupků při zpívání svatého jména Pána, způsob odstranění přestupků při zpívání svatého jména, oddaná služba Pánu je nejvzácnější, sláva oddané služby, příznaky lásky k Bohu a způsob odevzdání se.

Ve dvanácté a třinácté vilāse jsou probírána následující témata – dodržování slibu na Ekādaśī, způsob, jak následovat sliby na Daśami a Dvādaśī, následování slibu dvanácti mahā-dvādaśī a slávu zůstat přes noc vzhůru.

Čtrnáctá a patnáctá vilāsa probírají způsob následování obřadů předepsaných pro jedenáct měsíců, jako je obřad agrahayana.

Šestnáctá vilāsa se zabývá slávou vykovávání slibu během měsíce Kārttika a způsob jak tento slib vykonávat.

Sedmnáctá vilāsa se zabývá procesem zpívání manter, které člověk obdržel od duchovního mistra a příznaky dokonalosti, které člověk dosáhne zpíváním manter.

Osmnáctá vilāsa se zabývá různými projevy Pána v podobě Božstva.

Devatenáctá vilāsa se zabývá procesem instalování Božstev.

Dvacátá vilāsa se zabývá slávou stavby chrámu Pána a způsobem jak ho postavit, obnova starého chrámu, způsob provedení svatby Tulasī-devī a příznaky čistého oddaného Pána.

 

AboutNitai Navadvipačandra dás

Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna