Samskáry

 

Samskáry

Samskáry pocházejí z knihy Sad-kriyá-sára-dípiká od Ghópála Bhatty Gósvámího. Začínají viváhou(svatbou), garbhádanou(početím) atd. Jsou míněné k očištění našeho ega, mysli a inteligence. Pomocí těchto činností můžeme v budoucnosti pomoci našim dětem lépe překonávat anarthy. Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur uznal tuto knihu jako autorizovaný manuál pro jagni a samskáry pro vaišnavskou komunitu, stejně jako uznal Hari-bhakti-vilásu jako autorizovanou knihu pro arčanu, a doporučil, aby ji všichni grihastha oddaní následovali.

Význam samskár

Samskára znamená dojem nebo otisk. Je to dojem, který vnímá mysl, a na základě těchto dojmů, které mohou být jak pozitivní, tak negativní, si vytvoří žebříček hodnot, dle kterých se bude v budoucnu rozhodovat. Jako příklad samskáry můžeme uvést špatný zážitek z dětství. Pokud se člověk dostal do situace, kdy měl někam skočit a zlomil si u toho nohu, tak zažil negativní samskáru. V budoucnosti, kdy přijde stejná situace, která je pro všechny okolo úplně běžná a všichni skočí, aniž by nad tím nějak uvažovali, tak osoba s touto samskárou bude mít problém. Mysl nebude s tím skokem souhlasit. Jinak řečeno, samskáry mají přímý vliv na náš charakter. Slovo samskára také poukazuje na soubor „védských nápravných činností“,  posvátných činností, které pomáhají vytvořit dojem, že jsme služebníci Kršny, a tak nás k Němu přiblížit.

Většina samskár se dělá ve velmi nízkém věku, kdy u dětí ještě není tolik rozvinutá inteligence, a jediný sběr informací a zážitků je právě mysl. Naše falešné ego dává základ našim tužbám. Zde jsou jen dvě možnosti, a to, jsme tělo a musím mít smyslový požitek, nebo jsem duše, věčná část Kršny a měl bych sloužit Kršnovi. Tudíž ego určuje proces sambhanda. Inteligence jako jednatel určuje na základě sambhandy, jak se bude proces smyslového požitku nebo služby Kršnovi vykonávat, což je abhideya. Mysl určuje cíl. Pokud se mysl na něco zaměří, vše ostatní potom pracuje pro tento cíl. Jako příklad se může uvést třeba to, že člověk chce nové auto. Mysl se upne k tomuto cíli a inteligence začne zvažovat možnosti, jak sehnat dostatek peněz k tomu, abychom si to auto mohli koupit. Takže z tohoto popisu vidíme, že mysl je ta, která určuje cíl. Proto je velmi důležité, aby děti podstupovaly samskáry,které ovlivňují právě mysl, aby se jejich systém hodnot utvořil co nejlepší.

Príthi Vardhana Prabhu píše ve své knize „Poražení Vatsásury“: „Pán nám skrze áčarji předal samskáry, abychom mohli dosáhnout odpoutání od našich smyslových tužeb. Tohoto odpoutání se dosáhne očištěním cílů našich tužeb a tak nás povýšit na úroveň kvality dobra. Zvláště vaišnavské samskáry mají za účel povznést osobu na úroveň čistého dobra rozvinutím touhy sloužit Kršnovi. To je jejich hlavní cíl. Samskára může pomoci a pomůže v každé situaci, ale její vliv je mnohonásobně větší, když se člověk rozhodne upřímně zlepšit ovládání smyslů a osvobodit se od neustálého poklesávání žádostem mysli a těla.

Od Gadádhara Prabhua jsem obdržel konverzaci mezi ním a naším duchovním mistrem, Jeho Svatostí Bhakti Vikášem Svámím.

„Zvlášte grihasthové potřebují obřady, jako jsou samskáry, aby měli pocit jistoty, že jim Bůh pomáhá. Nemusejí úplně vnímat, že svaté jméno je dostačující pro všechno, a pokud je toto pochopení zavedeno bez patřičné realizace, často to vede k sahajiyi. Grihasthové také vyžadují sociální činnosti, a pokud to nejsou samskáry (což zahrnuje pozvat oddané, udělat kírtan a prasádam), budou více tíhnout k oslavě třeba Vánoc. Samskáry také pomáhají rodičům a ostatním  uvědomit si důležitost výchovy dítěte. Všechny tyto vlivy budou silnější, pokud jsou samskáry vykonané důkladně, ne jen minimálně.“

Nestačí zpívat Hare Kršna?

Samozřejmě ano. Ale úroveň, kdy si člověk vystačí jen se zpíváním Hare Kršna, je velmi vysoká. Bhagavad-gítá 5.18 říká:

vidyā-vinaya-sampanne
br
āhmae gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍit
āḥ sama-darśina

„Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného bráhmanu, krávu, slona, psa i pojídače psů.“

 

Pokud je náš pohled na svět dle tohoto verše takový, jak vnímá svět uttama adhikárí, tak si plně vystačíme se zpíváním Hare Kršna. V případě, že takto svět přirozeně nevnímáme, je potřeba přijmout do života usměrnění šruti, smrti, Purán a Pančarátry. Jak uvádí Bhakti- rasámrita-sindhu(1.2.101):

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir

utpātāyaiva kalpate

 “Oddaná služba Pánu, která opomíjí autorizovaná védská písma, jako jsou Upanišady, Purány a Nárada-pančarátru, je pouze zdrojem zbytečného nepokoje ve společnosti.”

Do této kategorie spadá také Sad-kriyá-sára-dípiká. Ale i přesto, že nejsme schopní si vystačit pouze se zpíváním Hare Kršna a měli bychom do života zavést usměrnění výše zmíněných šáster, tak i tak by mělo být zpívání hlavním aspektem každé samskáry. Šrímad-Bhágavatam 8.23.16 říká:

mantratas tantrataś chidraṁ
de
śa-kālārha-vastutaḥ
sarvaṁ karoti ni
śchidram
anusaṅk
īrtana tava

„Při vyslovování manter a dodržování usměrňujících zásad může dojít k chybám a navíc se mohou vyskytnout i nedostatky, co se týče času, místa, osoby a příslušenství. Když však zní Tvé svaté jméno, vše je bezchybné.“

Ve významu poté Šríla Prabhupáda píše:

Proto Śrīla Džíva Gosvámí doporučuje, že bychom se sice měli snažit dodržovat všechny zásady pro veškeré duchovní činnosti—zvláště uctívání Božstev — ale přesto se může stát, že se dopustíme chyb, a ty bychom měli napravit zpíváním svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto zvláště klademe důraz na zpívání Hare Kršna mantry při všech činnostech.

Super, zítra jdu na to

Každá činnost se má vykonávat v určitou dobu a také je v určitou dobu nevhodné nebo zakázané ji vykonat. Příkladem je třeba Nanda Mahárádža, který se koupal v Jamuně v nevhodnou dobu a byl poté zajat společníky Varuny. Takže zde přichází na řadu další velký aspekt védské kultury, a to je védská astrologie. I když se na internetu u některých samskár dočtete, kdy se mají dělat, jaká období jsou vhodná, i přesto je potřeba konzultace s astrologem. Zde u nás v Česku se tomu naplno věnuje Gadádhar Prabhu a na Slovensku Gopál priya Prabhu. Astrologické vlivy jsou věc, která by se neměla zanedbat, protože doba příznivého okamžiku je velice důležitá. Když se vykonávala Ašvamedha jagňa, tak její přípravy trvaly měsíce. Vypočítal se příznivý okamžik a bráhmani vyrobili cihly. V další okamžik, který byl později, se postavilo ohniště, v další se šlo na dřevo na jagňu a tak dále. Jen samotné přípravy zabraly opravdu dlouhý čas, protože se čekalo vždy na vhodný okamžik. Jako velmi jednoduchý příklad vlivu planet mohu uvést výlet. Pokud se v létě, třeba ve Vrindávanu, budete chystat na nějakou parikramu a zeptáte se někoho na vhodnou dobu, tak vám doporučí brzo ráno nebo večer, kdy není slunce na obloze. Protože právě pohyb této planety by vám mohl způsobit velmi nepříjemný zážitek v podobě teploty 50 stupňů C , a to není na parikramu úplně dobré. Je to jen velmi hrubý příklad, jak postavení planet ovlivňuje náš život.  Jemnější vlivy jsou ty, které působí na naši mysl a zlepšují či zhoršují naši koncentraci a takové, které mohou ovlivnit výsledek určité činosti. Proto bychom neměli zanedbávat tyto vlivy a vždy vybrat dobu, která je vhodná. Protože právě dobré rozpoložení mysli kněze, osob podstupujících samskáru a vhodné postavení planet, jsou velmi důležité na výsledek a sílu obřadu.

Závěr

Pokud chceme našim dětem pomoci při rozvoji vědomí Kršny, tak bychom měli vykonávat tyto samskáry. Samozřejmě, že to z nich neudělá ihned čisté oddané, ale pokud se podíváme na horoskopy dětí, které řádné samskáry mají, s dobrým vědomím rodičů, tak uvidíme dobrý základ pro život. Děti mají menší problémy s egem, nemají miliony tužeb, snadněji se budou ovládat, budou více satvické.  Každý rodič, který bere vědomí Kršny vážně, by měl svým dětem dopřát dobrý start do života. Faktory, které ovlivňují povahu dítěte, jsou karma, výchova, společnost a rodina. Všechny tyto čtyři věci dohromady tvoří charakter dítěte.  Pokud některý faktor nefunguje, může v charakteru dítěte nastat větší či menší problém s žebříčkem hodnot, které dítě bude ve svém životě používat. Příkladů je mnoho. V rodině můžou být třeba dost časté hádky mezi rodiči. Pokud v tomto prostředí dítě vyrůstá, zajisté se to neblaze projeví v jeho budoucím životě. Výchova to samé, stejně jako společnost, ve které dítě tráví svůj čas.  Pokud tedy máme děti, nebo je mít teprve budeme, je dobré mít pro dítě plán, a to hlavně duchovní. S tímto tématem se také velmi široce pojí vzdělávání dětí.

V dalších článcích se podrobněji zmíním o všech samskárách, které se vykonávají. Pokud někdo z čtenářů bude mít nějaké dotazy, tak se na mě může obrátit.

Poděkování

Chtěl bych poděkovat oddaným, kteří mi pomohli v rozvoji v této oblasti vědomí Kršny. Chtěl bych poděkovat Jeho Božské Milosti Šrílovi Prabhupádovi za to, že jsem dostal tu možnost žít jako oddaný, a tak se zajímat o vědomí Kršny, svému duchovnímu mistrovi Jeho Svatosti Bhakti Vikášovi Svámímu za expertní vedení v životě oddaného a za vzdělávání v oblasti védské kultury, oddaným z Bhaktivedanta Academy vedenou Jeho Svatostí Bhakti vidya púrnou Svámím za jejich detailní popisy a publikace, které jsou velmi nápomocné. Dále bych chtěl poděkovat Mahásankaršanovi Prabhuovi a Madhumangalovi Prabhuovi, kteří mně ukázali praktické činnosti ohňové oběti, a také Gadádharovi Prabhuovi za jeho ochotu mě pomoci se studiem astrologie. A všem ostatním vaišnavům za jejich podporu a vedení.

 

 

 

 

 

AboutNitai Navadvipačandra dás

Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna